ILAC ESL

Khai giảng khóa học và lịch học

Khóa học tiếng Anh tổng quát
Chương trình tiếng Anh tổng quát tuân theo phương pháp thi của Cambridge. Khóa học này bao gồm các cấp độ 1-9, và nếu học sinh thuộc cấp độ này muốn tham gia một khóa học nâng cao riêng biệt, họ phải học tiếng Anh tổng quát trước.

– Tiếng Anh tăng cường (30 tiết/tuần) : 8:30 ~ 13:30

– Power English (38 tiết/tuần) : 8:30 ~ 15:20

Khóa học kinh doanh
Là khóa học hướng đến học viên sử dụng tiếng Anh thành thạo trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp.

– Tiếng Anh thương mại: Giờ học giống như khóa tiếng Anh tổng quát

Mức độ xây dựng