ILAC COOP

Chương trình hợp tác Học Thực tập
Thông tin liên lạc $Service Essentials Học 30 tuần + Thực tập hưởng lương 30 tuần

Dịch vụ (Thiết yếu/Xuất sắc) cho Doanh nghiệp

Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần

Dịch vụ (Thiết yếu/Xuất sắc) cho Doanh nghiệp

Học 30 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần