Canadia Collage ESL

Khai giảng khóa học và lịch học

Bán thời gian(18Buổi/tuần) Chỉ các lớp cốt lõi
Toàn thời gian(28Buổi học/tuần) Lớp Chính + 1 Tự chọn
Toàn thời gian chuyên sâu(38Buổi học/tuần) Lớp chính + 2 môn tự chọn

Mức độ xây dựng

Có 7 cấp độ trong chương trình chính, từ tiếng Anh 110 đến tiếng Anh 145.
Mất khoảng 2 tháng để hoàn thành mỗi cấp độ.

Học phí | Chi phí học tập

* Dựa trên 6 tháng

Khuyến mãi Thủ tục Học phí Lệ phí đăng ký Phí sách giáo khoa Tổng cộng Thời hạn
Học phí chính quy 2022 18 bài học $6,240 USD
$150 USD $240 USD
$6,630 USD
Ngày 30 tháng 12 năm 2022
28 bài học $7,680 USD $240 USD
$8.070 USD
36 bài học $8,880 USD
$240 USD
$9,270 USD
TL khuyến mãi đặc biệt 18 bài học $4,056 USD
$150 USD $240 USD $4,446 USD
~ ngày 30 tháng 6 năm 2022
28 bài học $4,492 USD
$240 USD
$4,882 USD
36 bài học $5,772USD
$240 USD
$6,162 USD