Canadia Collage COOP

Chương trình hợp tác Thời gian Học Thực tập
Văn bằng Quản lý Kinh doanh 18 tháng Học 36 tuần + Thực tập hưởng lương 36 tuần
Chứng chỉ quản lý kinh doanh 1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần
Văn bằng thương mại quốc tế 2 năm Học 48 tuần + Thực tập hưởng lương 48 tuần
Chứng chỉ quản lý thương mại 1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần
Văn bằng Quản lý Khách sạn

2 Năm 

Học 48 tuần + Thực tập hưởng lương 48 tuần
Chứng chỉ quản lý khách sạn

1 năm

Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần
Văn bằng Công nghệ thông tin

2 năm 

Học 48 tuần + Thực tập hưởng lương 48 tuần
Văn bằng quản lý dự án

2 năm

Học 48 tuần + Thực tập hưởng lương 48 tuần
Văn bằng tiếp thị truyền thông xã hội

2 năm

Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần