WEB PROGRAMMING

1. Main Introduction

Collaborative web development is a showcase to focus on the front end and go to the full stack in the future.

2. Learning content

  • Acquire different coding skills like HTML, CSS and JavaScript and learn programming skills
  • Responsible for website development, DB and server management
  • Offers IT Networking & Mentoring Program
  • Prepare for job search activities such as preparing personal resumes and self-introductions for collaborative alumni, interview practice, and portfolio writing

3. Job Location

Web developer, front-end developer, back-end developer, WordPress developer, etc.

4. Hourly salary

  • Web Developer: $32.21
  • UI Developer: $32.21
  • Backend Developer: $32.21
  • Internet site developer: $32.21
  • Website Developer: $32.21

Source: Service Canada (above amount may differ from actual)

5. Fees

$7,209 USD ~ (dựa trên chương trình 1 năm)

*Chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học, thời gian chương trình khuyến mãi

và chi phí chính xác có thể được xác nhận thông qua tư vấn.